všeobecné Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN VOP) SPOLEČNOSTI MAKE-UP BRANDS S.R.O.


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé kupující.


A. PRODÁVAJÍCÍ

MAKE-UP BRANDS s.r.o.

Chodská 1141/23 | 120 00 | PRAHA 2 – Vinohrady

IC: 04115180

DIC: CZ04115180

Telefon: +420 721440314 | E-mail: info@solomakeup.cz


B. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je spotřebitel nebo firma.

SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

FIRMA – Zastoupena zmocněnou osobou.


2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující dostane kurz dále jako zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailové zprávě objednávky zboží.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.

Pokud nepřijde potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.


OBJEDNÁVKY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTŘEDNICTVÍM:

webových stránek: https://solomakeup.cz


OBJEDNÁVKA – SPOTŘEBITEL: je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


OBJEDNÁVKA – FIRMA: je-li kupujícím firma, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupující firmou a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupující firmě informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21 % DPH. Součástí dodávky je daňový doklad.


3. ZPŮSOB A CENA DOPRAVY TIŠTĚNÉHO VOUCHERU


A. ČP/KURÝR
 • ZDARMA


B. OSOBNÍ ODBĚR
 • ZDARMA
 • osobní odběr na adrese: MAKE-UP INSTITUTE, Korunní 52, Praha 2 – Vinohrady


C. ODESÍLÁNÍ NA SLOVENSKO
 • zdarma


4. ZPŮSOB A CENA PLATBY


A. PLATBA KARTOU ONLINE


B. BANKOVNÍ PŘEVOD (PLATBA PŘEDEM)
 • ZDARMA
 • bankovní účet: 4012333329/0800
 • splatnost objednávky = 4 dny
 • kupující je povinen vložit své jméno a příjmení do poznámky pro příjemce


C. PLATBA V HOTOVOSTI
 • ZDARMA
 • osobní vyzvednutí voucherů na adrese: MAKE-UP INSTITUTE, Korunní 52, Praha 2 – Vinohrady


D. PAYPAL


5. DODACÍ PODMÍNKY


ČERPÁNÍ ZBOŽÍ

Informace o dostupnosti termínů na https://solomakeup.cz/ se může lišit s ohledem na postupné vybookování. V případě, kdy si zákazník objedná termín, u kterého je uvedenou volný a prodávající již nebude mít v daném termínu volné místo, budeme zákazníka telefonicky kontaktovat a domluvíme s ním další kroky (náhradu termínu apod.).


6. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU


V případě, že kurz při čerpání kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou za nový kurz, nebo dle vzájemné domluvy. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před příchodem na kurz o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne čerpání věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, alespoň 48 hodin před termínem kurzu. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.


8. BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zasílání obchodních sdělení e-mailem, sms sdělení). V případě nesouhlasu s využitím osobních údajů pro marketingové účely zašle tuto informaci na info@solomakeup.cz.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a pro výše uvedené marketingové účely. Prodávající dále prohlašuje, že údaje nebudou zveřejněny a poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace, která souvisí se sdělením údajů (jméno a dodací adresa) externím dopravcům. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.


9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je přijímá. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. 7. 2020. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.


II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Společnost MAKE-UP BRANDS s.r.o. (se sídlem Chodská 1141/23, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, IČ: 04115180, DIČ: CZ04115180), která provozuje internetový obchod prodávající kurzy osobního líčení https://solomakeup.cz/, tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich návštěvníků a zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné. S osobními údaji je proto nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v rámci ochrany osobních údajů.


OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ


 1. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE TYPU ZÁKAZNÍKA

1.A. ZÁKAZNÍK BEZ REGISTRACE (JEDNORÁZOVÝ NÁKUP)

 • jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu, mobilní (telefonní) číslo
 • informace vzniklé na základně trvání smlouvy – přehled zakoupených produktů


1.B ZÁKAZNÍK S REGISTRACÍ

 • jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu, mobilní (telefonní) číslo
 • informace vzniklé na základně trvání smlouvy – seznam zakoupených produktů v objednávce, historii objednávek
 • přihlašovací údaje v podobě přihlašovacího jména a hesla (ke skutečnému heslu nemáme přístup)


 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Z důvodu vyřízení objednávky zpracováváme osobní údaje zákazníka pro tyto činnosti:


2.A. ZPRACOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Ke splnění zákonných povinností jsme povinni zpracovávat osobní data zákazníka (např. účetní doklady v podobě faktur).


2.B. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

V případě nejasností v objednávce nebo upřesnění informací v registraci některé ze zákaznických skupin, zpracováváme osobní údaje zákazníky (zákazníka kontaktujeme telefonicky nebo e-mailem).


 1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

4.A. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • na našich webových stránkách https://solomakeup.cz/ používáme pro přenos osobních a dalších údajů chráněný šifrovací systém (šifrovaná varianta „https” s kódovacím systémem SSL)
 • naše webové stránky jsou zabezpečeny proti ztrátě osobních údajů, proti přístupu neoprávněných k osobním údajům
 • registrovaným zákazníkům všech zákaznických skupin je přístup umožněn pouze po zadání osobního hesla zákazníka.


4.B. DOBA ZPRACOVÁNÍ

 • osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytně nutná k zajištění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (doba vyřízení objednávky a záruční zákonné lhůty)
 • v souladu právních předpisů je povinni archivovat účetní dokumentaci (faktury atd.) po dobu 10 let od vystavení dokladu
 • souhlas s marketingovými nabídkami je platný do odvolání


 1. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • v případě, že zpracováváme osobní údaje zákazníka, tak má zákazník právo, požadovat od naší společnosti informaci o zpracování svých osobních údajů. Tato informace mu bude předána bezplatně
 • v případě, že se zákazník domnívá, že naše společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů zákazníka, má právo požádat o vysvětlení, případně požadovat opravu, doplnění nebo odstranění jeho osobních údajů
 • zákazník má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zákazníka vymazány z naší databáze


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU


 1. i K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. ii Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. iii. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


 1. KONTAKT PRO ZÁKAZNÍKY

Zákazníci nás mohou, v případě jakýchkoliv dotazů, kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese nebo telefonu. juliana@solomakeup.cz TELEFON: +420 721440314


 1. ÚČINNOST

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 8. 2020.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1.   Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MAKE-UP BRANDS, s.r.o. IČ 04115180 se sídlem Chodská 1141/23, Praha 2 1200 (dále jen: „správce“).

2.   Kontaktní údaje správce jsou adresa: Korunní 52, Praha 2, 120000 email: info@solomakeup.cz – telefon: +420 7721440314

3.   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.   Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.   Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.   Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·     plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·     oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·     Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.   Účelem zpracování osobních údajů je

·     vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·     zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.   Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1.   Správce uchovává osobní údaje

·     po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

·     po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.   Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.   Příjemci osobních údajů jsou osoby

·     podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·     zajišťující marketingové služby.

2.   Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1.   Za podmínek stanovených v GDPR máte

·     právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·     právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·     právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·     právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·     právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·     právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.   Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.   Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesel.

3.   Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.   Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.   S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.   Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://solomakeup.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Jaké máme postupy při úniku informací

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Informační povinnost regulovaného průmyslu